Địa chỉ: Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh